Privacy beleid

Inleiding

Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren over de praktijken van Sanofi BV (‘Sanofi BV’, ‘wij’ of ‘ons’), een dochter van het Franse moederbedrijf Sanofi S.A., betreffende het verzamelen, gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens (zoals hierna omschreven) via www.indehuidvan.nl (de ‘site’) in zijn hoedanigheid als gegevensverantwoordelijke (zoals hierna omschreven).

Met ‘persoonlijke gegevens’ bedoelen wij alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals nader gedefinieerd de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Met ‘gegevensverantwoordelijke’ bedoelen wij de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, het agentschap of een ander orgaan dat, alleen of tezamen met anderen, de doelstellingen en middelen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens vaststelt, zoals nader gedefinieerd de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.

Zorg dat u dit privacybeleid leest alvorens de site te gebruiken of persoonlijke gegevens te versturen. Uw gebruik van de site is onderworpen aan dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de website. Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken. Wij raden u daarom aan het privacybeleid regelmatig op actualisatie te raadplegen. De datum waarop de laatste actualisatie heeft plaatsgevonden is hierboven aangegeven.

Verwerking van contactgegevens

Sanofi zal de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt (bijv. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) uitsluiten gebruiken om contact met u op te nemen en om u van de door u verzochte informatie te voorzien. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst met u of ons legitieme belang bij een goede communicatie met geïnteresseerde partijen.

Overige gegevensverwerking

Deze site verwerkt ook persoonlijke gegevens die door uw eigen browser worden verstuurd, zoals uw IP-adres en de specificaties van de browser. Deze verwerking is nodig voor de goede werking van de site.

Cookies

De site maakt gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn nodig om de site goed te laten functioneren en andere stellen ons in staat om het gebruik en de gebruikers van de site te analyseren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u te voorzien van specifieke informatie of content die beter aansluit bij uw interesses. Een aantal van deze cookies behoeft wellicht uw voorafgaande toestemming. Voor aanvullende informatie en om te zien welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Bewaring van persoonlijke gegevens

Wij streven ernaar persoonlijke gegevens zo kort mogelijk te bewaren. De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens bepalen wij aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken: wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig voor dat doel; en (b) wettelijke verplichtingen: uiteenlopende wet- en regelgeving schrijft minimale bewaartijden voor waaraan wij ons moeten houden.

Uw rechten

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u het:

Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken in specifieke situaties als vastgelegd in de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. als de juistheid van uw persoonlijke gegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in de gelegenheid stelt de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren). Beperking van onze verwerkingsprocessen kan van invloed zijn op de functionaliteit van de site.

Recht op gegevenswissing. U hebt het recht ons te verzoeken om uw persoonlijke gegevens op systemen te wissen als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor deze werden verzameld en anderszins werden verwerkt. U hebt ook het recht op gegevenswissing als u uw recht van bezwaar uitoefent zoals hierboven bedoeld, tenzij wij een hogere legitieme grond hebben om de desbetreffende gegevens niet te wissen. Mogelijk zijn wij niet onmiddellijk in staat om alle resterende kopieën van onze servers en back-upsystemen te verwijderen nadat de actieve gegevens gewist werden. Dergelijke kopieën zullen zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is gewist worden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of te verzoeken dat zij deze gegevens aan een derde overdragen als dit technisch haalbaar is. Let wel dat dit recht alleen betrekking heeft op persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt.

Teneinde de bovengenoemde rechten uit te oefenen, of als u vragen mocht hebben, gelieve contact op te nemen met onze lokale informatiebeveiligingsfunctionaris door te klikken op de link ‘Contact’ onderaan de site of door contact met ons op te nemen op

Sanofi BV

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

+31 (0)20 245 4000

Privacy.NL@sanofi.com

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming mocht u van mening zijn dat Sanofi uw persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft verwerkt. Voor Nederland, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Laatste update: 3 februari 2023